E-book 03: Preventívne prehliadky detí

 

Obsah a rozsah preventívnych prehliadok detí upravuje zákon č. 577/2004 Z.z.. Všetky ďalej uvedené preventívne prehliadky detí sú plne hradené zdravotnými poisťovňami. Súčasťou viacerých PP detí je aj povinné očkovanie. Ak nie je možné uskutočniť povinné očkovanie včase preventívnej prehliadky (napr. kvôli chorobe dieťaťa), poisťovne preplácajú očkovanie v náhradnom termíne.

V 1. roku života (0 - 12 mesiacov) by malo dieťa absolvovať 9 preventívnych prehliadok (PP) u pediatra:

1. Preventívna prehliadka: 0 - 28 dní po prepustení z pôrodnice v ideálnom prípade v domácom prostredí a do 48 hodín po návrate z pôrodnice

založenie zdravotnej dokumentácie anamnéza rodičov, tehotenská anamnéza matky, prenatálna a perinatálna anamnéza dieťaťa správa z pôrodnice komplexné pediatrické vyšetrenie poučenie o strave (dojčení) a vitamínoch, o udržaní laktácie, strave pre dojčiace matky, polohovaní, hygiene novorodenca

2. Preventívna prehliadka: 4. týždeň

anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka komplexné pediatrické vyšetrenie vyšetrenie psychomotorického vývoja USG vyšetrenie bedrových zhybov, prípadne ortopedické vyšetrenie poučenie o starostlivosti o dieťa (výživa, režim), podpora laktácie

3. Preventívna prehliadka: 7. týždeň

anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka (antrop.) komplexné pediatrické vyšetrenie (ped.) vyšetrenie psychomotorického vývoja - symetrický zdvih hlavy v polohe na brušku, schopnosť fixovať zrakom blízke premety či osoby kontrola screeningového vyšetrenia bedrových kĺbov podpora laktácie

4. Preventívna prehliadka: 10. týždeň

anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka (antrop.) komplexné pediatrické vyšetrenie (ped.) vyšetrenie psychomotorického vývoja kontrola jazvičky po TBC očkovaní podpora laktácie

5. Preventívna prehliadka: 3. - 4. mesiac

anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka (antrop.) komplexné pediatrické vyšetrenie (ped.) vyšetrenie psychomotorického vývoja - poloha na chrbte – voľne otáča hlavu, sleduje očami, nožičky sa uvoľňujú od podložky, ručičky smerujú pred trup k strednej čiare, prezerá si ručičky, aktívny záujem o hračku; poloha na brušku – vzoprenie o lakte, drží hlavičku; negatívny vzopierací reflex podpora laktácie ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje 1. očkovanie hexavakcínou + proti pneumokok. ochoreniam (DTaP-VHB-HIB-IPV + PCV)

6. Preventívna prehliadka: 5. - 6. mesiac

anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka (antrop.) komplexné pediatrické vyšetrenie (ped.) preventívne vyšetrenie moču vyšetrenie psychomotorického vývoja - hrubá a jemná motorika, reč a sociálne vzťahy podľa štandardnej stupnice podpora laktácie u nedojčených detí druhá zmena v stravovaní: zavádzanie nemliečnej stravy (dojčené deti až po ukončení 6. mesiaca života) ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje 2. očkovanie hexavakcínou + proti pneumokok. ochoreniam (DTaP-VHB-HIB-IPV + PCV)

7. Preventívna prehliadka: 7. - 8. mesiac

anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka (antrop.) komplexné pediatrické vyšetrenie (ped.) vyšetrenie psychomotorického vývoja - hrubá a jemná motorika, reč a sociálne vzťahy podľa štandardnej stupnice + v polohe na chrbte dlho nevydrží, obracia sa na bruško, posádza sa; poloha na brušku – lozenie po štyroch; vertikalizácia – v závese pod pazuchami pri styku nožičiek s podložkou sa aktívne vzoprie a napriami sa poradňa dojčených detí, podpora dojčenia informácie o fluorizácii u nedojčených detí druhá zmena v stravovaní: múčne jedlá (lepok) (u dojčených detí až v 8. mesiaci)

8. Preventívna prehliadka: 9. - 10. mesiac

anamnéza – zhodnotenie zdravotného stavu od minulej prehliadky antropometrické merania: hmotnosť, dĺžka, obvod hlavy a hrudníka (antrop.) komplexné pediatrické vyšetrenie (ped.) vyšetrenie psychomotorického vývoja - používanie štipkového úchopu, rozvoj reči poučenie o možnostiach vo výžive, podpora dojčenia informácie o fluorizácii

9. Preventívna prehliadka: 11. - 12. mesiac (1 rok)

zhodnotenie celoročného vývoja antropometrických údajov posúdenie jemnej a hrubej motoriky, chôdze, reči – používanie dvojslabičných slov preventívne vyšetrenie moču informácie o fluorizácii, podpora dojčenia ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje 3. očkovanie hexavakcínou + proti pneumokok. ochoreniam (DTaP-VHB-HIB-IPV + PCV) V 2. roku života (13 - 24 mesiacov) by ste mali s dieťaťom poradňu navšítviť 1-krát:

10. Preventívna prehliadka: 18. mesiac

záverečná poradňa anamnéza, antropometria, komplex. pediatrické vyšetrenie, psycho-motorický vývoj – uzatváranie veľkej fontanely vyšetrenie kože a svalového tonusu vyšetrenie lymfatických uzlín kontrola zdrav. stavu dieťaťa po podaní očkovacej látky, prípadné doplnenie chýbajúceho očkovania Vitamín D až do ukončeného 24. mesiaca Poradentstvo na zníženie rizika náhodných úrazov ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje 1. očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole (MMR)

Od 3. roku do 18.roku života by malo dieťa absolvovať preventívnu prehliadku (PP) u pediatra každé dva roky. Obsahom týchto prehliadok je komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce aj poradenstvo rodičom a prípadné povinné očkovanie (preočkovanie).

Preventívna prehliadka v 3. roku života

Okrem komplexného pediatrického vyšetrenia je zameraná na: vyšetrenie tlaku, pulzu vyšetrenie zraku, farbocitu, sluchu a reči – spolupráca s logopédom udržiavanie telesnej čistoty (pomočovanie) preventívne vyšetrenie moču

Preventívna prehliadka v 5.- 6. roku života

Okrem komplexného pediatrického vyšetrenia je zameraná na: ? školská zrelosť – spolupráca so psychológom, problémy so zaškolením detí do 1. triedy ZŠ vyšetrenie zraku, farbocitu – na úrovni samostatného pomenovávania, sluchu a reči (dyslália, tvorba viet, zajakávanie) udržiavanie telesnej čistoty (enuréza) Ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne (DTaP-IPV) Preventívna prehliadka v 7. roku života Okrem komplexného pediatrického vyšetrenia je zameraná na: Pátranie po psychosomatických chorobách Vyšetrenie pohybového aparátu, pátranie po chybnom držaní tela – spolupráca s ortopédom Vyšetrenie štítnej žľazy Vyšetrenie zraku

Preventívna prehliadka v 9. roku života

Komplexné pediatrické vyšetrenie. Preventívna prehliadka v 11. roku života Okrem komplexného pediatrického vyšetrenia aj vyšetrenie lipidového profilu. Ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, preočkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole (MMR).

Preventívna prehliadka v 13. roku života

Okrem komplexného pediatrického vyšetrenia je zameraná na: Posúdenie otázok voľby povolania Sexuálna výchova Boj proti narkománii Ak to zdravotný stav dieťaťa dovoľuje, preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne (DTaP-IPV)

Preventívna prehliadka v 15. roku života

Výstupná prehliadka po skončení povinnej školskej dochádzky vrátane antropometrických meraní Posúdenie voľby povolania Spísanie epikrízy so zhodnotením stavu a vývoja dieťaťa od narodenia Zdôraznenie odchýlok od normy, návrh ďalšieho riešenia vrátane prognózy a príp. zmenenej pracovnej schopnosti Vstupná prehliadka žiakov stredných škôl a stredných odborných učilíšť

Preventívna prehliadka v 17. roku života

2 roky po vstupe na SŠ komplexné pediatrické vyšetrenie študenta vrátane antropometrických meraní plus: vyšetrenie lipidového profilu výstup zo SŠ - komplexné pediatrické vyšetrenie študenta končiaceho stredoškolskú dochádzku vrátane antropometrických meraní

Vyšetrenia VŠ zahŕňajú komplexné vyšetrenie pred vstupom na VŠ, po dvoch rokoch od nástupu na VŠ a výstupnú prehliadku po ukončení VŠ.

Zdravotné poisťovne hradia poistencom do 18 rokov aj 2 preventívne prehliadky za rok u stomatológa. Súčasťou každej takejto PP je: podrobná prehliadka chrupu a mäkkých tkanív ústnej dutiny kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov poučenie o dentálnej hygiene a hygienických návykoch

 

/zdroj: detskechoroby.rodinka.sk/

 

Kontakt

SLADKASUE - tipy, triky, návody

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode